GRUPA.IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000979774
Numer REGON: 522437477
Numer NIP: 8513276355
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11500/22/591]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA.IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. HARCERZY nr domu 3 kod pocztowy 71-465 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.06.20222022-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKI2022-06-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIEDOWSKI2022-06-30 do dziś
2. ImionaJERZY DAMIAN2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-06-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARTUR2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGOWSKI2022-06-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JACEK2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELONKIEWICZ2022-06-30 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WIKTOR2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA.IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5223971922022-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000976421 2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINPROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3657243532022-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000643808 2022-06-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 PLN2022-06-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 PLN2022-06-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 PLN2022-06-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA. IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5223971922022-06-30 do dziś
4. Numer KRS0000976421 2022-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 TELEKOMUNIKACJA2022-06-30 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2022-06-30 do dziś
369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2022-06-30 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-06-30 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-06-30 do dziś
674 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-06-30 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-06-30 do dziś
885 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-06-30 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów