BONG E-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000979649
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18563/22/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONG E-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2022-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. FIOŁKOWA nr domu 19 nr lokalu 1B kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY DOMINIKA SZIRCH ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 14572/2022.2022-06-30 do dziś
212.07.2022 R., NOTARIUSZ MONIKA BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4717/2022, ZMIANA: §6 UMOWY SPÓŁKI.2022-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHA2022-06-30 do dziś
2. ImionaKYEONG BONG2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2022-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAM2022-06-30 do dziś
2. ImionaHOON SUNG2022-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2022-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE2022-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAM2022-08-11 do dziś
2. ImionaHOON SUNG2022-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHA2022-06-30 do dziś
2. ImionaKYEONG BONG2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEE2022-06-30 do dziś
2. ImionaYONGMU2022-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2022-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-08-11 do dziś
255 ZAKWATEROWANIE2022-08-11 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2022-08-11 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-08-11 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-08-11 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2022-08-11 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-08-11 do dziś
885 EDUKACJA2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów