GRUPPO SEMPRE STOLARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000979397
Numer REGON: 222132178
Numer NIP: 5833169518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/19322/22/401]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPO SEMPRE STOLARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2022-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. TARG RYBNY nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-838 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.06.2022 R. REP.A NR 3147/2022 NOTARIUSZ MAGDALENA STOLARCZYK-DURKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. CHMIELNEJ 26/1382022-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.06.2022, UCHWAŁA NR 1 POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SEMPRE PIZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z 23.06.2022 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 3147/2022 PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK-DURKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. CHMIELNEJ 26/1382022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSEMPRE PIZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000892293 2022-07-01 do dziś
5. Numer REGON2221321782022-07-01 do dziś
6. Numer NIP58331695182022-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaMATHIAS2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„SEMPRE PIZZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2210187242022-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000356528 2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,002022-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,002022-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,002022-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaMATHIAS2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUCIEWICZ2022-11-14 do dziś
2. ImionaEMILIA2022-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-07-01 do dziś
211 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2022-07-01 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-07-01 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-01 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-07-01 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-07-01 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-07-01 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-07-01 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów