A-DONG ASIAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000978874
Numer REGON: 522389554
Numer NIP: 6443567944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-09-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/20555/23/140]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-DONG ASIAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2022-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. 1 MAJA nr domu 21-23 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2022-06-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADONGREST@YAHOO.COM2023-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2022, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER , KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ NR. 15, NR REPETORIUM A 1699/20222022-06-24 do dziś
207.12.2022, REPERTORIUM A NUMER 9334/2022, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER , KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ NR. 15, ZMIENIONO: §7, §8, §15, §16 UMOWY SPÓŁKI.2023-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM VAN2022-06-24 do dziś
2. ImionaTHUAN2022-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3250 ZŁ.2022-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLIK2023-09-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750 ZŁ.2023-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 . 2. REPREZENTACJA DWUOSOBOWA WYMAGANA JEST PRZY ZAWIERANIU WSZELKICH UMÓW: KREDYTOWYCH, POŻYCZKOWYCH LUB LEASINGOWYCH.2023-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAROLIK2023-09-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM VAN2022-06-24 do dziś
2. ImionaTHUAN2022-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów