FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA MAREK PIÓRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000978159
Numer REGON: 522454961
Numer NIP: 7343612367
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503218/23/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA MAREK PIÓRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina NAWOJOWA miejscowość NAWOJOWA2022-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość NAWOJOWA ulica UL. SIKORNIK nr domu 51 kod pocztowy 33-335 poczta NAWOJOWA kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ ZBOŘIL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ELŻBIETĘ ZYGADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 2066/2022, OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 28.04.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ ZBOŘIL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ELŻBIETĘ ZYGADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 2069/2022, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14.06.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ ZBOŘIL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ELŻBIETĘ ZYGADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 2952/2022, ZMIANA §7 UST. 22022-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE PRZEDSIEBIORCY, NA PODSTAWIE ART. 584 (9) USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, MARKA PIÓRO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA MAREK PIÓRO Z SIEDZIBĄ W NAWOJOWEJ, WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REGON 490165106, NIP 7341030017, O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA MAREK PIÓRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NAWOJOWEJ - 28.04.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MICHAŁ ZBOŘIL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ELŻBIETĘ ZYGADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, REP. A NR 2066/2022.2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA MAREK PIÓRO,2022-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-07-01 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-07-01 do dziś
5. Numer REGON4901651062022-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRO2022-07-01 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2022-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRO2022-08-12 do dziś
2. ImionaMARIA ANNA2022-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O LĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓRO2022-07-01 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-07-01 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2022-07-01 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-07-01 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.07.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów