TANKEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000977051
Numer REGON: 381073216
Numer NIP: 6972352416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-04-30
Sygnatura akt[RDF/599587/24/221]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381073216 NIP 69723524162022-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANKEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość KLONÓWIEC2022-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KLONÓWIEC nr domu 4A kod pocztowy 64-111 poczta LIPNO kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2022R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REPERTORIUM A NR 3976/2022. 08.06.2022R., NOTARIUSZ SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REPERTORIUM A NR 5038/2022 - ZMIENIONO §6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2022-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: TANKEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KLONÓWCU (KRS NR 0000745015) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: TANKEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KLONÓWCU W TRYBIE PRZEPISÓW ART.551 §1 I N. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000R. - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW TANKEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W KLONÓWCU Z DNIA 12 MAJA 2022R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANEJ W AKCIE NOTARIALNYM (REP. A NR 3976/2022) PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA ŁUKASZEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LESZNIE.2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTANKEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000745015 2022-07-01 do dziś
5. Numer REGON3810732162022-07-01 do dziś
6. Numer NIP69723524162022-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIŃSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaKAROL2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.000,00 ZŁ2022-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIŃSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaADAM2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147.000,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIŃSKI2022-07-01 do dziś
2. ImionaKAROL2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2022-07-01 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2022-07-01 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-07-01 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-07-01 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-07-01 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2022-07-01 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-07-01 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-07-01 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
2data złożenia 30.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów