TAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000976910
Numer REGON: 356556405
Numer NIP: 5521542611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-09
Sygnatura akt[RDF/496103/23/121]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3565564052022-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA-ZDRÓJ2022-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RABKA-ZDRÓJ ulica UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2022R. REP. A 2703/2022, WOJCIECH MĄSIOR-NATARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH MĄSIOR W RABCE-ZDROJU PRZY UL. ORKANA 24/32022-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-06-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.05.2022, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „TAPI” TADEUSZ ŻUR I PIOTR ŻUR SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W JORDANOWIE2022-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TAPI” TADEUSZ ŻUR I PIOTR ŻUR SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-06-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-06-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000252817 2022-06-14 do dziś
5. Numer REGON3565564052022-06-14 do dziś
6. Numer NIP55215426112022-06-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUR2022-06-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00ZŁ2022-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARNOWICZ2022-06-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAROLINA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2023-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUR2023-01-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2023-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2022-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH, Z KTÓRYCH WYNIKNĄĆ MOŻE ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZAJĄCE WARTOŚĆ 200.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2022-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUR2022-06-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARNOWICZ2022-06-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KAROLINA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2022-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-06-14 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-06-14 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-06-14 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-14 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2022-06-14 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-14 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-06-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-14 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2023 okres OD 14.06.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.06.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.06.2022 DO 31.12.20222023-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów