GRUPA.IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000976421
Numer REGON: 522397192
Numer NIP: 8513276088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10767/22/455]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA.IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-06-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. HARCERZY nr domu 3 kod pocztowy 71-465 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.20222022-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKI2022-06-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 PLN2022-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIEDOWSKI2022-06-27 do dziś
2. ImionaJERZY DAMIAN2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 PLN2022-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-06-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARTUR2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 PLN2022-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGOWSKI2022-06-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JACEK2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 PLN2022-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELONKIEWICZ2022-06-27 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WIKTOR2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 PLN2022-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2022-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZICKI2022-06-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIEDOWSKI2022-06-27 do dziś
2. ImionaJERZY DAMIAN2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-06-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ARTUR2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIGOWSKI2022-06-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JACEK2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELONKIEWICZ2022-06-27 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WIKTOR2022-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-06-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 TELEKOMUNIKACJA2022-06-27 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2022-06-27 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-06-27 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-06-27 do dziś
574 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2022-06-27 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-06-27 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów