BOMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000976336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31657/22/118]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3636908162022-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość LUBICZÓW2022-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBICZÓW ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 77 kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119 MAJA 2022 ROKU, REP. A NR 5080/2022, NOTARIUSZ MARCIN SOLANOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM KAROLINĄ KUŹNIAR W WARSZAWIE, PRZY ULICY JANA KASPROWICZA NUMER 68 LOKAL 85.2022-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-06-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale19.05.2022, 19 MAJA 2022 ROKU, PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 W ZWIĄZKU Z ART. 562 W ZWIĄZKU Z ART. 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ BOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ BOMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: BOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LUBICZOWIE Z DNIA 19 MAJA 2022 ROKU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 5080/2022 SPORZĄDZONY PREZ NOTARIUSZA MARCINA SOLANOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM KAROLINĄ KUŹNIAR W WARSZAWIE PRZY ULICY JANA KASPROWICZA NUMER 68 LOKAL 85.2022-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-06-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000600819 2022-06-09 do dziś
5. Numer REGON3636908162022-06-09 do dziś
6. Numer NIP11821189882022-06-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2022-06-09 do dziś
2. ImionaOSKAR2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.500,00 ZŁ2022-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2022-06-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.000,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2022-06-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA GĘSINA2022-06-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA ANNA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1600500,00 ZŁ2022-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2022-06-09 do dziś
2. ImionaOSKAR2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘSINA2022-06-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-09 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2022-06-09 do dziś
327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-06-09 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-06-09 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-06-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-09 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-06-09 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-06-09 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2022-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów