FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GATNER MARCIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000975779
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-05-17
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/7625/23/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GATNER MARCIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina GIERAŁTOWICE miejscowość PANIÓWKI2022-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PANIÓWKI ulica UL. KAROLA DARWINA nr domu 6 kod pocztowy 44-177 poczta PANIÓWKI kraj POLSKA 2022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.05.2022 R., REPERTORIUM A NR 2016/2022, NOTARIUSZ PIOTR NOLEWAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH2022-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGATNER2022-06-06 do dziś
2. ImionaJOLANTA EWA2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10 000,00 ZŁ2022-06-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10 000,00 ZŁ2022-06-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10 000,00 ZŁ2022-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGATNER2022-06-06 do dziś
2. ImionaMARCIN KAZIMIERZ2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGATNER2022-06-06 do dziś
2. ImionaMARCIN KAZIMIERZ2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2023-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2022-06-06 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2023-05-17 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów