FIRMA HANDLOWA EURO-STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000974849
Numer REGON: 522368517
Numer NIP: 7543351397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4484/22/868]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA EURO-STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2022-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. STRZELECKA nr domu 53A kod pocztowy 45-525 poczta OPOLE kraj POLSKA 2022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.2022 R., NOTARIUSZ ANNA KONOPNICKA-PĘK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2029/2022 06.06.2022 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2444/2022, ZMIENIONO PAR. 22022-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaANTONI2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ2022-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ2022-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2022-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2022-06-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ.2022-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WOJCIECH2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaANTONI2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2022-06-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2022-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2022-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-06-23 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-06-23 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-06-23 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-06-23 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-06-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-23 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-06-23 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2022-06-23 do dziś
938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2022-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów