GRZĄKA CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000974797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/14639/22/477]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZĄKA CONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE DYWIZJONU 303 nr domu PAWILON 1 kod pocztowy 31-871 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.04.2022 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ MANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5035/20222022-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄKA2022-05-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIKA2022-05-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITSCH2022-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZYGFRYD2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1202336202022-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000249000 2022-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2022-05-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10,00 ZŁ2022-05-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10,00 ZŁ2022-05-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ALBO JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄKA2022-05-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIKA2022-05-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITSCH2022-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZYGFRYD2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-05-31 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-05-31 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-05-31 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2022-05-31 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-05-31 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-05-31 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-31 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-05-31 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów