GRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000974751
Numer REGON: 340471029
Numer NIP: 8883013783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/427514/22/737]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340471029 NIP 88830137832022-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2022-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. ALEJA KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2022 R., NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, 87-800 WŁOCŁAWEK, REP. A NR 6167/2022.2022-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.04.2022 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI GRZĄDZIEL INVESTMENT Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ WALTER MAJĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, 87-800 WŁOCŁAWEK PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1/04/2022 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ORAZ W SPRAWIE BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000310282 2022-05-31 do dziś
5. Numer REGON3404710292022-05-31 do dziś
6. Numer NIP88830137832022-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL2022-05-31 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL2022-05-31 do dziś
2. ImionaMARIOLA KRYSTYNA2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej245002022-05-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego245002022-05-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego245002022-05-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ: ROBERT GRZEGORZ GRZĄDZIEL, KTÓRY DZIAŁA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI.2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIEL2022-05-31 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2022-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2022-05-31 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2022-05-31 do dziś
323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów