CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000974038
Numer REGON: 871548350
Numer NIP: 9562047158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[RDF/454862/22/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871548350 NIP 95620471582022-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2022-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. GRUDZIĄDZKA nr domu 107 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2022-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCUK@CUK.PL2022-07-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CUK.PL2022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2022 R., NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. PLAC RAPACKIEGO NR 2, REP. A NR 3060/2022.2022-05-30 do dziś
205.07.2022 R., NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. PLAC M. RAPACKIEGO NR 2, REP. A NR 5029/2022, ZMIANA § 3, § 6 UST. 2, § 7 UST. 3, § 10 UST. 11 UMOWY SPÓŁKI.2022-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:JEDEN UDZIAŁ2022-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-05-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.04.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE PRZEPISÓW ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI OSOBOWEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ, TO JEST ART. 571-574 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Z DNIA 21.04.2022 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-05-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000519882 2022-05-30 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W TORUNIU2022-05-30 do dziś
5. Numer REGON8715483502022-05-30 do dziś
6. Numer NIP95620471582022-05-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2022-05-30 do dziś
2. ImionaJACEK2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 15.990,00 ZŁ2022-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZWALSKI2022-05-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 15.990,00 ZŁ2022-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-05-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 9.020,00 ZŁ2022-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego41000,00 ZŁ2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2022-05-30 do dziś
2. ImionaJACEK2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZWALSKI2022-05-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-05-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROZMAN2022-07-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAKUB2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-07-04 do dziś
21. NazwiskoŁOBOCKA2022-07-04 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-07-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2022-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-05-30 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-05-30 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-05-30 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów