INTEGRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000973725
Numer REGON: 300578586
Numer NIP: 7792310026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/13595/22/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 79A kod pocztowy 60-529 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 1849/2022, ZMIANA AKTEM NOTARIALNYM Z 11.04.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NOWAK, POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 2269/20222022-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 22 MARCA 2022R. WSPÓLNICY INTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ W OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 MARCA 2022 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NUMER 1849/2022, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.04.2022 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NOWAK, POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 2269/20222022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000515087 2022-07-01 do dziś
5. Numer REGON3005785862022-07-01 do dziś
6. Numer NIP77923100262022-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2022-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.450.00 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUTRO2022-07-01 do dziś
2. ImionaADAM SZCZEPAN2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.450.00 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZERA2022-07-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.450.00 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2022-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.450.00 ZŁ2022-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUSS2022-07-01 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2022-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLIS2022-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-01 do dziś
21. NazwiskoFUTRO2022-07-01 do dziś
2. ImionaADAM SZCZEPAN2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-01 do dziś
31. NazwiskoMIZERA2022-07-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-01 do dziś
41. NazwiskoSZCZUREK2022-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-07-01 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-07-01 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-07-01 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-07-01 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów