LAB. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000973519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-06-25
Sygnatura akt[RDF/624487/24/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KROTOSZYN miejscowość KROTOSZYN2022-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KROTOSZYN ulica UL. KAMIENNA nr domu 2A kod pocztowy 63-700 poczta KROTOSZYN kraj POLSKA 2022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 MARCA 2022 ROKU, NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2172/20222022-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-05-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200,00 ZŁ2022-05-27 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty2002022-05-27 do dziś
3. TbdNIE2022-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA - AKCJE ZWYKŁE2022-05-27 do dziś
2. Nie dotyczy1002022-05-27 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-05-27 do dziś
21. Nie dotyczyAZ- AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE2022-05-27 do dziś
2. Nie dotyczy1002022-05-27 do dziś
3. Nie dotyczy100, EMISJA NOWYCH AKCJI NIE MOŻE NARUSZAĆ MINIMALNEGO STOSUNKU LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE DO OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI. W PRZYPADKU EMISJI NOWYCH AKCJI, LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ZAŁOŻYCIELSKICH ULEGA ODPOWIEDNIEMU ZWIĘKSZENIU2022-05-27 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2022-05-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2022-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWSKI2022-05-27 do dziś
2. ImionaDAWID2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2022-05-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-05-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-27 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2022-05-27 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2022-05-27 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2022-05-27 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2022-05-27 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-05-27 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-05-27 do dziś
985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2022-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2024 okres OD 27.05.2022 DO 31.12.20222024-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.05.2022 DO 31.12.20222024-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów