LABEL & MEDIA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000973471
Numer REGON: 522106711
Numer NIP: 5242941134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526387/23/768]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABEL & MEDIA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA nr domu 3A kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2022, KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZ SOCZYŃSKI-NOTARIUSZ, HUBERT PERYCZ-NOTARIUSZ S.C. NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, REPERTORIUM A NR 2148/20222022-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-25 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY2022-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2022-05-25 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2022-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2022-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2022-05-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2022-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2022-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA UMÓW2022-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDA2022-05-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2022-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURDA2022-05-25 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2022-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-05-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2022-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2022-05-25 do dziś
218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2022-05-25 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-05-25 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-05-25 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-05-25 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-05-25 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-05-25 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-05-25 do dziś
947 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2023 okres OD 25.05.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.05.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.05.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów