FIRMA HANDLOWA „ELEKTRET” SPÓŁKA KOMANDYTOWA JACEK BIEDA, AGATA MÓL

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000972503
Numer REGON: 004414046
Numer NIP: 7370000384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-09-11
Sygnatura akt[RDF/561391/23/990]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ELEKTRET” SPÓŁKA KOMANDYTOWA JACEK BIEDA, AGATA MÓL2022-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość LIMANOWA2022-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LIMANOWA ulica UL. TARNOWSKA nr domu 9D kod pocztowy 34-600 poczta LIMANOWA kraj POLSKA 2022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.04.2022 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA MICHAŁKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LIMANOWEJ, REP A NR 3771/20222022-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.04.2022, 14.04.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ FIRMA HANDLOWA „ELEKTRET” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW I JACEK BIEDA, AGATA MÓL W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ FIRMA HANDLOWA „ELEKTRET” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW I JACEK BIEDA, AGATA MÓL W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 14.04.2022 PRZEZ WSPÓLNIKÓW FIRMA HANDLOWA „ELEKTRET” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW I JACEK BIEDA, AGATA MÓL I OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA MICHAŁKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LIMANOWEJ PRZY ULICY MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 13, KANCELARIA NOTARIALNA MARTYNA CZECHOWSKA, PIOTR MICHAŁKA SPÓŁKA CYWILNA, REP A NR 3771/2022.2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ELEKTRET” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW I JACEK BIEDA, AGATA MÓL, SPÓŁKA JAWNA2022-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000031213 2022-06-01 do dziś
5. Numer REGON0044140462022-06-01 do dziś
6. Numer NIP73700003842022-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDA2022-06-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej58.525,17 ZŁ2022-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego58.525,17 ZŁ2022-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego58.525,17 ZŁ2022-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2022-06-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDA2022-06-01 do dziś
2. ImionaJACEK2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓL2022-06-01 do dziś
2. ImionaAGATA2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDA2022-06-01 do dziś
2. ImionaJACEK2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓL2022-06-01 do dziś
2. ImionaAGATA2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2022-06-01 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2022-06-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-06-01 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-01 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-06-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-06-01 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2022-06-01 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-06-01 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.09.2023 okres OD 01.06.2022 DO 31.12.20222023-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2022 DO 31.12.20222023-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów