GRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000972309
Numer REGON: 522183746
Numer NIP: 5671926313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18952/22/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK2022-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOŃSK ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 7 kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 KWIETNIA 2022 R. NOTARIUSZ JACKEK ZARECKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOŃSKU PRZY ULICY 1-GO MAJA NR 3, REPERTORIUM A NUMER 4000/20222022-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIEM Z DNIA 25 KWIETNIA 2022 R. ZŁOŻONYM PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM ZARECKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOŃSKU, ZA REPERTORIUM A NUMER 4000/2022, ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI PROWADZĄCY JEDNNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ - GRUPA ZDROWIE ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI - NIP 5671029335, REGON 130148271 PRZEKSZTAŁCIŁ PROWADZONĄ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELIŃSKI2022-06-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000 ZŁ2022-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELIŃSKI2022-06-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTĘPIŃSKA2022-08-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-22 do dziś
21. NazwiskoKAMIŃSKI2022-08-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-22 do dziś
31. NazwiskoCHMIELIŃSKI2022-08-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2022-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-06-01 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-06-01 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2022-06-01 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-06-01 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2022-06-01 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-06-01 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-06-01 do dziś
887 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2022-06-01 do dziś
987 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów