WAGRA ENERGIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000971134
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/13213/22/954]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 5215195752022-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWAGRA ENERGIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2022-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK2022-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOŃSK ulica UL. A. MICKIEWICZA nr domu 4 kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 MARCA 2022 R., NOTARIUSZ BARBARA GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR 1878/2022 - UMOWA SPROSTOWANA AKTEM NOTARIALNYM POWYŻSZEGO NOTARIUSZA Z DNIA 16.03.2022R. REP A NR 2088/20222022-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-09-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2022-09-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego900050,00 ZŁ2022-09-12 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty10502022-09-12 do dziś
3. TbdNIE2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA2022-09-12 do dziś
2. Nie dotyczy8002022-09-12 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-09-12 do dziś
21. Nie dotyczyAZ2022-09-12 do dziś
2. Nie dotyczy2002022-09-12 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-09-12 do dziś
31. Nie dotyczyAD2022-09-12 do dziś
2. Nie dotyczy502022-09-12 do dziś
3. Nie dotyczy50; UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE DYWIDENDY2022-09-12 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2022-09-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2022-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIE JEDNEGO DYREKTORA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH DYREKTORÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH DYREKTORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN DYREKTOR DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.2022-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEMZA2022-09-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ZDZISŁAW2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2022-09-12 do dziś
235 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2022-09-12 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2022-09-12 do dziś
439 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2022-09-12 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-09-12 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów