L’ÉQUIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000970978
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-06-28
Sygnatura akt[RDF/629811/24/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 521692760 NIP 63430086652022-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’ÉQUIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2022-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO nr domu 109 kod pocztowy 40-816 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2022 R., UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA PRZED KAROLINĄ PAWEŁCZYK ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM NOTARIUSZA ALICJI ŚWIERGOT, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJI ŚWIERGOT W KATOWICACH PRZY UL. STAWOWEJ 8/5, REPERTORIUM A NUMER 1862/20222022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWELAK2022-05-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ROBERT2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2022-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUEDE FUNDACJA RODZINNA2024-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5264542252024-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2024-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2022-05-30 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWELAK2022-05-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ROBERT2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWACHOWSKA2022-05-30 do dziś
2. ImionaANNA2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, EWENTUALNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-05-30 do dziś
21. NazwiskoKOSSAK2022-05-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM, EWENTUALNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-05-30 do dziś
245 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-05-30 do dziś
345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-05-30 do dziś
451 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2022-05-30 do dziś
551 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2022-05-30 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2022-05-30 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-05-30 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-05-30 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2023 okres OD 05.04.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2data złożenia 28.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.04.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.04.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów