GRZEGORZ NOWAK INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000970749
Numer REGON: 361866866
Numer NIP: 7831728104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11898/22/991]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361866866 NIP 78317281042022-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ NOWAK INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MOSTOWA nr domu 19H nr lokalu 1 kod pocztowy 61-854 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.04.2022R., NOTARIUSZ ELŻBIETA HAŁACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1902/20222022-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: GRZEGORZ NOWAK INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.04.2022R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ HAŁACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1902/2022.2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZEGORZ NOWAK INVESTMENTS, SPÓŁKA JAWNA2022-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000620814 2022-06-01 do dziś
5. Numer REGON3618668662022-06-01 do dziś
6. Numer NIP78317281042022-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2022-06-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTA2022-06-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2022-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2022-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2022-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2022-06-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-06-01 do dziś
282 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2022-06-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-06-01 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2022-06-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów