CUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000970645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9554/22/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2022-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 71-311 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2022-05-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCUDSZCZECIN@GMAIL.COM2022-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 MAJA 2022 R.2022-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLASZEWSKA2022-05-10 do dziś
2. ImionaANNA DARIA2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN2022-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZYK2022-05-10 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN2022-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMŻALSKI2022-05-10 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 PLN2022-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-05-10 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2022-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMŻALSKI2022-05-10 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLASZEWSKA2022-05-10 do dziś
2. ImionaANNA DARIA2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCZYK2022-05-10 do dziś
2. ImionaMARCIN ARTUR2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2022-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-05-10 do dziś
247 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-05-10 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2022-05-10 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2022-05-10 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-05-10 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-05-10 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2022-05-10 do dziś
885 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-05-10 do dziś
990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2022-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów