CUBE INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000970484
Numer REGON: 386276562
Numer NIP: 5130266207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-08-24
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/13992/22/828]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 386276562 NIP 51302662072022-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość TOMASZOWICE2022-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMASZOWICE ulica UL. ZAKOLE nr domu 6A kod pocztowy 32-085 poczta TOMASZOWICE kraj POLSKA 2022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2022 R., NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 9487/20222022-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.04.2022 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ CUBE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ CUBE INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ, NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 9487/20222022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUBE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000845737 2022-05-31 do dziś
5. Numer REGON3862765622022-05-31 do dziś
6. Numer NIP51302662072022-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGATA2022-08-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKI2022-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJOWSKI2022-05-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGATA2022-05-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-05-31 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-05-31 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-05-31 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-05-31 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-05-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów