HF CAPITAL HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000969377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3313/22/48]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHF CAPITAL HERZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-04-28 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-28 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2022-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA nr domu 68 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2022-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu128.02.2022 R., NOTARIUSZ ROBERT WOLAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 4407/20222022-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-28 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2022-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-28 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaESTERA MARIA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2022-04-28 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaBENIAMIN JÓZEF2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2022-04-28 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002022-04-28 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE IMIENNE SERII A2022-04-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002022-04-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-04-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ RAFAŁ HERZYK ŁĄCZNIE Z INNYM KOMPLEMENTARIUSZEM - EDYTĄ HERZYK, ESTERĄ HERZYK LUB BENIAMINEM HERZYKIEM.2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaESTERA MARIA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZYK2022-04-28 do dziś
2. ImionaBENIAMIN JÓZEF2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-04-28 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-04-28 do dziś
381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-04-28 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-04-28 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-04-28 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-04-28 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-04-28 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-04-28 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów