LA - MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000968325
Numer REGON: 521847010
Numer NIP: 6412557778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-09
Sygnatura akt[RDF/527282/23/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA - MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2022-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica UL. HAJDUKI nr domu 8 kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2022 R. - NOTARIUSZ MARCELINA KITA-KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM A NUMER 1519/20222022-04-26 do dziś
226.05.2022 R. - NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP. A NR 7839/2022 - ZMIENIONO:§3 UMOWY SPÓŁKI2022-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORNICZAK2022-04-26 do dziś
2. ImionaMARLENA2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLLY2022-04-26 do dziś
2. ImionaLAURA2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORNICZAK2022-04-26 do dziś
2. ImionaMARLENA2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLLY2022-04-26 do dziś
2. ImionaLAURA2022-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-04-26 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-04-26 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2022-04-26 do dziś
410 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2022-04-26 do dziś
510 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-04-26 do dziś
610 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-04-26 do dziś
710 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2022-04-26 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2023 okres OD 11.04.2022 DO 31.12.20222023-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.04.2022 DO 31.12.20222023-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.04.2022 DO 31.12.20222023-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów