FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000967456
Numer REGON: 910125970
Numer NIP: 8880019673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/511180/23/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 910125970 NIP 88800196732022-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2022-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWSKI gmina CHODECZ miejscowość CHODECZ2022-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość CHODECZ ulica UL. PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 21 kod pocztowy 87-860 poczta CHODECZ kraj POLSKA 2022-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2021 R., NOTARIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU PRZY UL. KWIATKA 8, REP. A. NR 24551/2021.2022-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale30.12.2021 R., UCHWAŁA NR 3/2021 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ O FIRMIE: FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ O FIRMIE: FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-04-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000074478 2022-04-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W TORUNIU2022-04-28 do dziś
5. Numer REGON9101259702022-04-28 do dziś
6. Numer NIP88800196732022-04-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKA2022-04-28 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2022-04-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-04-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2022-04-28 do dziś
2. ImionaMAREK2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DLA CZYNNOŚCI W KTÓRYCH SPÓŁKA ROZPORZĄDZA PRAWEM LUB ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIE, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 (SŁOWNIE:STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMPLEMENTARIUSZA WRAZ Z PROKURENTEM.2022-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-04-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2022-04-28 do dziś
2. ImionaMAREK2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-28 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-04-28 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-04-28 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-04-28 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2022-04-28 do dziś
653 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-04-28 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-04-28 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-04-28 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów