HI-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000967399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-04-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18590/22/977]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2022-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 15 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2022-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHI-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WYSZKÓW2022-04-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2022-04-21 do dziś
3. Adresmiejscowość WYSZKÓW ulica UL. KOMUNALNA nr domu 3 kod pocztowy 07-200 poczta WYSZKÓW kraj POLSKA 2022-04-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2022 R., NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT SPÓŁKA CYWILNA, UL. LWOWSKA 15 LOK. 7, 00-600 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2216/20222022-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-04-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.03.2022, PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 584 ZE ZN.9 K.S.H W ZW. Z ART. 551 § 5 K.S.H., NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY- TJ. ANDRZEJA SIEKLUCKIEGO PROWADZĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: HI-TEC ANDRZEJ SIEKLUCKI (ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI: 05-120 LEGIONOWO, ULICA WARSZAWSKA NR 15, NIP: 5361801310, REGON: 147456690) - O PRZEKSZTAŁCENIU DZIAŁALNOŚCI W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MARCA 2021 R. NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT SPÓŁKA CYWILNA, UL. LWOWSKA 15 LOK. 7, 00-600 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 2216/2022.2022-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKLUCKI2022-04-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 PLN (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2022-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKLUCKI2022-04-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEKLUCKA2022-04-21 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA2022-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-04-21 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-04-21 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2022-04-21 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2022-04-21 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-04-21 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-04-21 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2022-04-21 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-21 do dziś
945 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów