BONAFIDES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000967140
Numer REGON: 521778845
Numer NIP: 9571143200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-09-01
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/15830/22/141]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONAFIDES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2022-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 32 nr lokalu 1 kod pocztowy 80-432 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.20222022-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCHWAJDA2022-04-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000,00 ZŁ.2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCHWAJDA2022-04-15 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ.2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5205559592022-04-15 do dziś
4. Numer KRS0000935575 2022-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ.2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUCHWAJDA2022-04-15 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2022-04-15 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-04-15 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-15 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-04-15 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-04-15 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-04-15 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-15 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-04-15 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-312022-09-01 do dziś