GRUPAMEDIAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000966813
Numer REGON: 101794401
Numer NIP: 7272792668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/13604/22/438]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1017500362022-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPAMEDIAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO nr domu 40 kod pocztowy 93-564 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2021-12-14, ZA REP. A NR 2915/2021, NOTARIUSZ BOGUSŁAW STRZELECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2022-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.12.2021, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.12.2021R DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA GRUPA MEDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZA REP. A NR 2915/2021, NOTARIUSZ BOGUSŁAW STRZELECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2022-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA MEDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000512746 2022-04-25 do dziś
5. Numer REGON1017944012022-04-25 do dziś
6. Numer NIP72727926682022-04-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGITNER2022-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2022-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASA2022-04-25 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2022-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASA2022-04-25 do dziś
2. ImionaDAMIAN PRZEMYSŁAW2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2022-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„GRUPA MEDIAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017500362022-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000502937 2022-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ2022-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W SPRAWACH KTÓRE POWODUJĄ ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ W WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEJ ALBO PRZY CZYNNOŚCIACH CIĄGŁYCH W OKRESIE JEDNEGO ROKU DO KWOTY 100 000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2022-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGITNER2022-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MATEUSZ2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASA2022-04-25 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU2022-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASA2022-04-25 do dziś
2. ImionaDAMIAN PRZEMYSŁAW2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU2022-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2022-04-25 do dziś
210 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2022-04-25 do dziś
321 10 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2022-04-25 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2022-04-25 do dziś
510 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-25 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-04-25 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-04-25 do dziś
847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów