TAPIPOL - WITOLD RZEŹNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000965974
Numer REGON: 932798321
Numer NIP: 8971672545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/539526/23/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPIPOL - WITOLD RZEŹNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRZEGOMSKA nr domu 46B kod pocztowy 53-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-04-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@TAPIPOL.PL2022-04-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TAPIPOL.PL2022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16.04.2022R., REP. A 1909/2022, NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŁACIARSKIEJ 4B.2022-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale06.04.2022, UCHWAŁĄ NR 01/04/2022 Z DNIA 6.04.2022 R. SPORZĄDZONĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A 1909/2022 PRZEZ NOTARIUSZ KAMILĘ MANIKOWSKĄ, WSPÓLNICY SPÓŁKI TAPIPOL - WITOLD RZEŹNIK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEKSZTŁACANA - KRS 299229) TJ. WITOLD RZEŹNIK (PESEL 80091200219) ORAZ KATARZYNA RZEŹNIK (PESEL 89010610186) DOKONALI NA PODSTAWIE ART. 582 K.S.H. PRZEKSZTAŁCENIA W/W SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ TAPIPOL - WITOLD RZEŹNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA).2022-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAPIPOL-WITOLD RZEŹNIK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-04-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000299229 2022-04-14 do dziś
5. Numer REGON9327983212022-04-14 do dziś
6. Numer NIP89716725452022-04-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2022-04-14 do dziś
2. ImionaWITOLD2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2022-04-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50002022-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego118002022-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego118002022-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2022-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNIK2022-04-14 do dziś
2. ImionaWITOLD2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-04-14 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-04-14 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2022-04-14 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2022-04-14 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-04-14 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-14 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-14 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-04-14 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów