FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŻELPLAST BIS, MARIUSZ ROGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000965483
Numer REGON: 120122032
Numer NIP: 6751334331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10289/22/394]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŻELPLAST BIS, MARIUSZ ROGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2022-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. NAD DRWINĄ nr domu 21 kod pocztowy 30-741 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-04-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ZELPLAST.PL2022-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŻELPLAST BIS, MARIUSZ ROGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ SZYMISZÓW2022-04-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE miejscowość SZYMISZÓW2022-04-07 do dziś
3. Adresmiejscowość SZYMISZÓW ulica UL. JULIUSZA LIGONIA nr domu 9 kod pocztowy 47-161 poczta SZYMISZÓW kraj POLSKA 2022-04-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2022, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2804/20222022-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.04.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŻELPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.04.2022 R., ZAPROTKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA SZKADŁUBOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2804/20222022-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŻELPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA JAWNA2022-04-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000686816 2022-04-07 do dziś
5. Numer REGON1201220322022-04-07 do dziś
6. Numer NIP67513343312022-04-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2022-04-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3675267752022-04-07 do dziś
4. Numer KRS0000688464 2022-04-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2022-04-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZL2022-04-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2022-04-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPEMENTARIUSZOWI2022-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOWSKI2022-04-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-04-07 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2022-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów