A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000965109
Numer REGON: 052142490
Numer NIP: 5422783760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535035/23/669]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2022-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEWATORSKA nr domu 17A kod pocztowy 15-620 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.03.2022 R. W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2504/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-06 do dziś
213.12.2022 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4433/2022 ZMIANA PARAGRAFU 6, PARAGRAGU 7, PARAGRAFU 8 UST. 1, PARAGRAFU 92023-02-23 do dziś
313.12.2022 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4440/2022 ZMIENIONO § 6, § 7, § 8, § 9, § 142023-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.03.2022 R. - SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH FORMY PRAWNEJ A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW W KN MAŁGORZATY JAWORSKIEJ-KONDRUSIK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2504/20222022-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-04-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-06 do dziś
3. Numer w rejestrze0000228670 2022-04-06 do dziś
5. Numer REGON0521424902022-04-06 do dziś
6. Numer NIP54227837602022-04-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2022-04-06 do dziś
2. ImionaADAM2022-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB.MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5214319522023-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000959149 2023-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-03-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2023-03-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2023-03-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2023-03-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-03-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2022-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2022-04-06 do dziś
2. ImionaADAM2022-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-06 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-06 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-04-06 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-04-06 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2022-04-06 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-04-06 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-04-06 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-04-06 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów