ENERCO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000964681
Numer REGON: 140448999
Numer NIP: 5213383016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25901/22/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1404489992022-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERCO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GOTARDA nr domu 9 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2021 R. (REP. A NR 6756/2021), SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM, MAJĄCYM SIEDZIBĘ W WARSZAWIE, W KANCELARII PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/432022-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale17.12.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ENERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ENERCO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 I N. K.S.H.2022-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000250880 2022-04-22 do dziś
5. Numer REGON1404489992022-04-22 do dziś
6. Numer NIP52133830162022-04-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ENERCO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1403843482022-04-22 do dziś
4. Numer KRS0000247437 2022-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2022-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2022-04-22 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2022-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000 ZŁOTYCH2022-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2022-04-22 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BOGDAN2022-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2022-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2022-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2022-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGAJNIAK2022-04-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2022-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTACHOWIAK2022-06-22 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BOGDAN2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2022-04-22 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2022-04-22 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-04-22 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-04-22 do dziś
564 91 Z LEASING FINANSOWY2022-04-22 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-04-22 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2022-04-22 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-04-22 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów