GRYN SIELICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000964311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-04-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/13894/22/529]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYN SIELICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RACŁAWICKA nr domu 114 kod pocztowy 02-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2022 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 798/20222022-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale08.03.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ GRYN SIELICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2022 WSPÓLNIKÓW GRYN SIELICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 8 MARCA 2022 R., ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED MAŁGORZATĄ KIERUZAL-RYDZEWSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 798/2022 W TRYBIE ART. 551 § 1 I N. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRYN SIELICKA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA2022-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000878355 2022-04-01 do dziś
5. Numer REGON3624497222022-04-01 do dziś
6. Numer NIP52727441602022-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYN2022-04-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELICKA2022-04-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYN2022-04-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) KOMPLEMENTARIUSZ ANDRZEJ GRYN SAMODZIELNIE, 2) KOMPLEMENTARIUSZ KATARZYNA MAGDALENA SIELICKA SAMODZIELNIE.2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYN2022-04-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELICKA2022-04-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2022-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów