INTEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000964297
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-03-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/3330/23/490]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ANDRYCHÓW2022-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. TADEUSZA WOLFA nr domu 30A kod pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA 2022-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.2022 R., NOTARIUSZ ANNA ROKITIAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 371/20222022-04-08 do dziś
222.06.2022 R., NOTARIUSZ ANNA ROKITIAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1373/2022, ZMIENIONO §102022-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYJAK2022-04-08 do dziś
2. ImionaJOANNA MARCJANNA2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYJAK MANISZEWSKA2023-03-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 Z2022-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYJAK2022-04-08 do dziś
2. ImionaJOANNA MARCJANNA2022-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2022-04-08 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-04-08 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-08 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-04-08 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-04-08 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2022-04-08 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2022-04-08 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-08 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów