LABO-NDT SZUBERLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000964275
Numer REGON: 521634980
Numer NIP: 5170424428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512679/23/825]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABO-NDT SZUBERLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość WÓLKA PODLEŚNA2022-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA PODLEŚNA nr domu 129 kod pocztowy 36-002 poczta JASIONKA kraj POLSKA 2022-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.03.2022 R.2022-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERLA2022-04-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERLA2022-04-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2022-04-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2022-04-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 PLN2022-04-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERLA2022-04-01 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2022-04-01 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2022-04-01 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2022-04-01 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-04-01 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2022-04-01 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów