BOLDOM ŚWIĄTEK & ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000964108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3540/22/10]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLDOM ŚWIĄTEK & ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA2022-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2022-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. PODMIEJSKA nr domu 20 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2022-03-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDELEN@WP.PL2022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.03.2022R.,2022-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2022-03-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2022-03-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW MICHAŁ2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2022-03-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2022-03-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW MICHAŁ2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-03-31 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-03-31 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów