TANIE BLACHY BLACHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000963898
Numer REGON: 521910782
Numer NIP: 5170425072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504499/23/22]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIE BLACHY BLACHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość STOBIERNA2022-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość STOBIERNA nr domu 836B kod pocztowy 36-002 poczta JASIONKA kraj POLSKA 2022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.03.2022 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA JURCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA JURCZAK, AL. T. REJTANA 65, 35-326 RZESZÓW, REP. A NR 2705/20222022-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-05-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2022-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale10.03.2022, 10.03.2022, TANIE BLACHY BLACHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ KRZYSZTOFA RAK POD FIRMĄ: TANIE BLACHY BLACHTEX KRZYSZTOF RAK W OPARCIU O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 PAR. 5 W ZW. Z ART. 584 ZE ZN. 1 - 584 ZE ZN. 13 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH). OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁO ZŁOŻONE PRZEZ KRZYSZTOFA RAK W DNIU 10.03.2022 R., W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP.A NR 2702/2022, NIP: 51702335272022-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTANIE BLACHY BLACHTEX KRZYSZTOF RAK, OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ2022-05-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-05-04 do dziś
5. Numer REGON1802622692022-05-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2022-05-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2022-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 000,00 ZŁ2022-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2022-08-17 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2022-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2022-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2022-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE2022-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2022-05-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2022-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 PRODUKCJA METALI2022-05-04 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2022-05-04 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-05-04 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-05-04 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2022-05-04 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-05-04 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.05.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.05.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.05.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów