HEYTRANSPORT BARTOSZ TOMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000963886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/10472/22/468]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEYTRANSPORT BARTOSZ TOMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2022-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SOCHACZEW ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 27 nr lokalu 5 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.03.20222022-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2022-03-31 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2022-03-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PATRYK2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2022-03-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAMIL2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 PLN2022-03-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 PLN2022-03-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 PLN2022-03-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2022-03-31 do dziś
2. ImionaJUSTYNA WERONIKA2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 PLN2022-03-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 PLN2022-03-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 PLN2022-03-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2022-03-31 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZAK2022-03-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PATRYK2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-31 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2022-03-31 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-03-31 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2022-03-31 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-03-31 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów