INTECA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000963815
Numer REGON: 521619012
Numer NIP: 8971904211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-02-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3747/24/25]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTECA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 9 kod pocztowy 53-332 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2024-02-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTECA.PL2022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2022 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAKALSKA - SOCHAJ, REPERTORIUM A NUMER 110/20222022-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0214989662022-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000387005 2022-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2022-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARCZEWSKI2022-03-31 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLDU2022-03-31 do dziś
2. ImionaHABTE2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-03-31 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2022-03-31 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2022-03-31 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-03-31 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-03-31 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2022-03-31 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-03-31 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2023 okres OD 31.03.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.03.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.03.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów