GSP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000963490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8870/22/631]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2022-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEKTRYCZNA nr domu 1/3 nr lokalu 216 kod pocztowy 15-080 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2022 R.2022-03-29 do dziś
208.07.2022 R. W KN MAGDALENY DZIERBY W WARSZAWIE, REP. A NR 7738/2022 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2022-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCISZEWSKI2022-03-29 do dziś
2. ImionaJERZY JAKUB2022-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2022-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTS CHEMISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3880391512022-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000879695 2022-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 (CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2022-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma156 CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LT ALFA ASI & MOVENS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803920142022-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000734561 2022-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850 (TYSIĄC OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2022-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2022-08-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 (CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2022-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9050,00 ZŁ2022-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12200,00 ZŁ2022-08-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BĘDZIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCISZEWSKI2022-03-29 do dziś
2. ImionaJERZY JAKUB2022-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2022-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWLAZŁO2022-08-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-30 do dziś
21. NazwiskoBONDER2022-08-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-30 do dziś
31. NazwiskoGAWŁOWSKI2022-08-30 do dziś
2. ImionaKONRAD MICHAŁ2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2022-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2022-03-29 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-29 do dziś
320 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2022-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów