BOL - ANN” A. T. M. STELMASZYKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000963304
Numer REGON: 631121347
Numer NIP: 7841946044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-04-01
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/6294/22/129]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOL - ANN” A. T. M. STELMASZYKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2022-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. WITKOWSKA nr domu 82 nr lokalu A kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2022-04-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMSTELMASZYK@BOLANN.COM.PL2022-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2022R., NOTARIUSZ MAGDALENA MORAWSKA-KENTZER, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, REP. A NR 1552/2022 SPROSTOWANY DNIA 09.03.2022R., NOTARIUSZ MAGDALENA MORAWSKA-KENTZER, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, REP. A NR 1557/20222022-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale09.03.2022R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2022R., REP. A NR 1552/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA MORAWSKA-KENTZER, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA POSTAWIE ART. 551 §1 KSH I 582 KSH2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I OPAŁU „BOL - ANN” A. T. M. STELMASZYKOWIE, SPÓŁKA JAWNA2022-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000056978 2022-04-01 do dziś
5. Numer REGON6311213472022-04-01 do dziś
6. Numer NIP78419460442022-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK2022-04-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK2022-04-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-04-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK-BURDA2022-04-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK2022-04-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ SEBASTIAN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASZYK-BURDA2022-04-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-01 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-01 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-04-01 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-04-01 do dziś
523 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2022-04-01 do dziś
601 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2022-04-01 do dziś
701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2022-04-01 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-04-01 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów