A. PRZYSTUPA I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000962703
Numer REGON: 200668418
Numer NIP: 9662083981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/4275/22/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. PRZYSTUPA I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA2022-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI2022-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSK PODLASKI ulica ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 31 kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA 2022-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2021 R. W KN BOŻENY TERESY MALINOWSKIEJ-WIENCONEK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6281/2021 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ2022-03-28 do dziś
230.03.2022 R. W KN BOŻENY TERESY MALINOWSKIEJ-WIENCONEK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2204/2022 ZMIENIONO § 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 30.12.2021 R. ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PARTNERSKIEJ „A. PRZYSTUPA I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY” Z SIEDZIBĄ W GRABÓWCE. W TOKU POSIEDZENIA PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 1/2021 NA MOCY KTÓREJ NA PODSTAWIE ART. 562 I ART. 563 K.S.H. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI (ADRIAN WOJCIECH PRZYSTUPA ORAZ MAGDALENA WSPANIAŁA) JEDNOGŁOŚNIE POSTANOWILI O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ „A. PRZYSTUPA I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA” Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM. JEDNOCZEŚNIE NA TYM SAMYM POSIEDZENIU WSPÓLNICY WYRAZILI ZGODĘ NA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓREJ PROJEKT PRZEDŁOŻONO NA POSIEDZENIU. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM BOŻENĄ TERESĄ MALINOWSKĄ-WIENCONEK W KN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6281/20212022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„A. PRZYSTUPA I PARTNERZY - SPÓŁKA LEKARZY” , SPÓŁKA PARTNERSKA2022-03-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-28 do dziś
3. Numer w rejestrze0000406402 2022-03-28 do dziś
5. Numer REGON2006684182022-03-28 do dziś
6. Numer NIP96620839812022-03-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTUPA2022-03-28 do dziś
2. ImionaADRIAN WOJCIECH2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTUPA2022-04-15 do dziś
2. ImionaZUZANNA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-04-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZWYKŁY ZARZĄD W WYNIKU KTÓREJ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIE LUB PRZENIESIENIE PRAWA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 5000 ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW2022-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTUPA2022-04-15 do dziś
2. ImionaZUZANNA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTUPA2022-03-28 do dziś
2. ImionaADRIAN WOJCIECH2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2022-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2022-03-28 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2022-03-28 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-03-28 do dziś
486 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2022-03-28 do dziś
586 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2022-03-28 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-28 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-28 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów