GT GROUP MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000962334
Numer REGON: 362428358
Numer NIP: 9462654485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392438/22/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362428358 NIP 94626544852022-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT GROUP MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. PANA BALCERA nr domu 6A kod pocztowy 20-631 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2022 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ MALIBORSKĄ-JURAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE, REP A. NR 2028/20222022-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-04-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale11.03.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: GT GROUP MIESZKANIOWA MARIUSZ GŁĘBOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Z DNIA 11.03.2022 R. PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ MALIBORSKĄ-JURAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE REP. A NR 2028/2022.2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGT GROUP MIESZKANIOWA MARIUSZ GŁĘBOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-04-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-04-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000574003 2022-04-01 do dziś
5. Numer REGON3624283582022-04-01 do dziś
6. Numer NIP94626544852022-04-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOROWSKI2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2022-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUK2022-04-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2022-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĘBOCKI2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2022-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2022-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĘBOCKI2022-04-01 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-04-01 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-04-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-04-01 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2022-04-01 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-04-01 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-04-01 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2022-04-01 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2022-04-01 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów