ENEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000962125
Numer REGON: 521553425
Numer NIP: 8141695646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/3727/22/377]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA DOLNA2022-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KOLBUSZOWA DOLNA ulica UL. MIELECKA nr domu 105 kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA DOLNA kraj POLSKA 2022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14.03.2022 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA GAJDA-MACH, REPERTORIUM A NR: 217/20222022-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2022-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKOLNICKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaMARCIN JERZY2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9900,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIESZKALSKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaMARCEL WOJCIECH2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKRZYCKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MAREK2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały174 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8700,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIETUBYĆ2022-03-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały162 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8100,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGDAN2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1300,00 ZŁ2022-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2022-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMBORN2022-03-24 do dziś
2. ImionaPAULINA MARIA2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIETUBYĆ2022-03-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYKOWSKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGDAN2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-24 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-24 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2022-03-24 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-03-24 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-24 do dziś
696 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-24 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2022-03-24 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-03-24 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2022-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów