APTEKI ŁAŃCUCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000962088
Numer REGON: 521563145
Numer NIP: 9581723063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-04-30
Sygnatura akt[RDF/599884/24/674]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2022-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI ŁAŃCUCKI SPÓŁKA JAWNA2022-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2022-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. FALISTA nr domu 22A nr lokalu 21 kod pocztowy 81-331 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2022-03-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCIN.LANCUCKI@GMAIL.COM2022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.20222022-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŃCUCKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŃCUCKA2022-03-24 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŃCUCKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŃCUCKA2022-03-24 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 24.03.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
2OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-12-282023-01-23 do dziś