A.D. HOLDING DROZDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000960024
Numer REGON: 362872350
Numer NIP: 5252634497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41008/23/318]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D. HOLDING DROZDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2022-03-17 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-17 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIODOWA nr domu 1 kod pocztowy 00-080 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA.D. HOLDING DROZDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM2023-07-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2023-07-26 do dziś
3. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. ZŁOTEGO SMOKA nr domu 5 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2023-07-26 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu102.03.2022 R., ANDRZEJ KARPOWICZ - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KARPOWICZ NOTARIUSZ, AGNIESZKA SIEDLECKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 00-844 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 80/82, NUMER REPERTORIUM 1402/20222022-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.03.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ A.D. HOLDING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI Z DNIA 02 MARCA 2022 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ ANDRZEJA KARPOWICZA W WARSZAWIE.2022-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.D. HOLDING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000582705 2022-03-17 do dziś
5. Numer REGON3628723502022-03-17 do dziś
6. Numer NIP52526344972022-03-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2022-03-17 do dziś
2. ImionaADRIAN PAWEŁ2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2022-03-17 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2022-03-17 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002022-03-17 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2022-03-17 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2022-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport10,00 ZŁ2022-03-17 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-03-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002022-03-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-03-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE2022-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2022-03-17 do dziś
2. ImionaADRIAN PAWEŁ2022-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-17 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-17 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2022-03-17 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-03-17 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-17 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2022-03-17 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-03-17 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-03-17 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2023 okres OD 17.03.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.03.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów