CUKIERNIA ,,BAJKA’’ BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000959941
Numer REGON: 070522273
Numer NIP: 5480053908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RDF/540181/23/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070522273 NIP 54800539082022-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA ,,BAJKA’’ BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina BRENNA miejscowość GÓRKI WIELKIE2022-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRKI WIELKIE ulica UL. SPACEROWA nr domu 5 kod pocztowy 43-436 poczta GÓRKI WIELKIE kraj POLSKA 2022-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.01.2022R. REPERTORIUM A NUMER 334/2022 KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA2022-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2022-03-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.01.2022, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 21.01.2022R. NA PODSTAWIE ART. 581 DO 584 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA „BAJKA” BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2022-03-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2022-03-14 do dziś
3. Numer w rejestrze0000276467 2022-03-14 do dziś
5. Numer REGON0705222732022-03-14 do dziś
6. Numer NIP54800539082022-03-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUKIERNIA BAJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859281522022-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000838132 2022-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-03-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKA2022-03-14 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA TERESA2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKI2022-03-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ STANISŁAW2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-03-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2022-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKA2022-03-14 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA TERESA2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASZCZYŃSKI2022-03-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ STANISŁAW2022-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2022-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-03-14 do dziś
255 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-03-14 do dziś
356 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-03-14 do dziś
479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2022-03-14 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-03-14 do dziś
610 52 Z PRODUKCJA LODÓW2022-03-14 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2022-03-14 do dziś
893 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2023 okres OD 09.03.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów