L72 WRÓBEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000959806
Numer REGON: 521448533
Numer NIP: 7521463611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2022-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512432/23/631]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL72 WRÓBEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2022-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina NAMYSŁÓW miejscowość NAMYSŁÓW2022-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość NAMYSŁÓW ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 1 kod pocztowy 46-100 poczta NAMYSŁÓW kraj POLSKA 2022-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2022R.2022-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2022-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSZYŃSKI2022-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2022-03-11 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-03-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROPERTY MPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803853102022-03-11 do dziś
4. Numer KRS0000734681 2022-03-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50,00 ZŁ2022-03-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50,00 ZŁ2022-03-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50,00 ZŁ2022-03-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2022-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSZYŃSKI2022-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2022-03-11 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2022-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-03-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2022-03-11 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-03-11 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-03-11 do dziś
542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2022-03-11 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-03-11 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-11 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-03-11 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2023 okres OD 11.03.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 11.03.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.03.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów